İstanbul Ticaret
 
Duyurular
İstanbul Hırdavat Fuarı' ndayız!
23-25 Mart 2017 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilecek Ýstanbul Hýrd
Unvan Değişikliği Bilgilendirme
Firmamýzýn unvaný Ãstanbul Ticaret Hýrdavat Sanayi Anonim Þirketi olarak deðiþtiri
NiroFlex Ürünler
NiroFlex marka ürünler stoklarýmýza girmiþtir.
Yenilenen Web Sitemiz Yayında!
Web sitemizi 18 Eylül 2013 tarihinde yenilemiþ bulunmaktayýz. Teþekkürler...
Ürün Ara


Ürün Kategorileri

Seçme Videolar


Kalite Belgemiz

 
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
Ürün Kategorilerimiz

 
 
 
 
Hakkımızda

3MAnsellDupont, Henkel, VeoUnivetSchuberthCapital SafetySPCBrady, gibi dünyanýn en güçlü markalarýnýn distribütörü olan Ãstanbul Ticaret Hýrdavat Sanayi A.Þ. 1987 den günümüze, uzman kadrosu ile üstün hizmet anlayýþýndan ödün vermeden  ÃÃ¾ ve Çevre Güvenliði konusunda siz deðerli müþterilerimize Ã‡Ã¶züm Ortaðý olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 
Ýstanbul TicaretÝþ Güvenliði ve Çevre Koruyucu Ürünler konusunda tamamý CE onaylý ürünleri, güçlü stok ve kaliteli servis anlayýþýyla sizlere sunmaktadýr. Ayrýca firmalarýn Ýþ Güvenliði ve Çevre Koruyu Ürünlerin doðru ve yerinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla, öncelikle sahada incelemeler yapmakta, sonuçlarýna  göre en uygun Kiþisel Koruyucu Donanýmý (KKD) Ã¶nermekte ve bu KKD lerin kullaným, bakým ve saklama koþullarý hakkýnda eðitimler vermektedir.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusuna gösterilen hassasiyetin,  iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn Ã¶nüne geçilmesindeki etkisinin yaný sýra iþ kalitesinin ve verimliliðinin artmasýnda da önemi oldukça büyüktür. Bu konudaki tüm yenilikleri takip edip sizlerle paylaþmak ve verdiðimiz eðitimlerle mümkün olduðunca bu bilincin yayýlmasýna katkýda bulunmak en önde gelen hedefimizdir. 
Ýstanbul Ticaret, firmanýz ve çalýþanlarýnýz için ne kadar önemli olduðunu bildiðimiz bu konuda, doðru ve dürüst bir partner olarak sizlerin daima yanýnýzda olmaktan mutluluk duyacaktýr.


Vizyonumuz


 VÝZYONUMUZÝSTANBUL TÝCARET’e, kurumsal bir kimlik kazandýrmak, iþ güvenliði, kalite bilinci ilkeleriyle ÃSTANBUL TÝCARET’ i sektöründe model bir kurum haline getirmektir. 


 
Misyonumuz


 MÝSYONUMUZ; Etkinliðimiz, dürüstlüðümüz ve örgütsel verimliliðimiz ile; müþterilerimize, çalýþanlarýmýza ve topluma kattýðýmýz deðeri sürekli ve belirgin biçimde arttýrmaktýr. 

 
Kalite Politikamız


 ÃSTANBUL TÝCARET’te yapýmýza ve iþletme büyüklüðüne uyan, ulusal ve uluslararasý isteklere cevap verebilecek etkili bir kalite yönetim sistemi kurarak rekabet gücümüzü artýrmak ve bütün ekibimizle sürekli geliþmek temel ve kalýcý amacýmýzdýr. 


Devamı için tıklayınız >>


Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | İnsan Kaynakları | Dosyalar | İletişim