İstanbul Ticaret
Ürün Ara


Ürün Kategorileri

Seçme Videolar


Kalite Belgemiz

 
Hakkımızda

Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði  konusunda hizmet veren Ýstanbul Ticaret Hýrdavat Sanayi Anonim Þirketi  20 yýlý aþkýn süredir, uzman kadrosu ile üstün hizmet anlayýþýndan ödün vermeden siz deðerli müþterilerimize“Çözüm Ortaðý” olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Ýstanbul Ticaret, Ýþ Güvenliði malzemeleri konusunda Dünyanýn en güçlü markalarýnýn distribütörlüðünü yapmakta ve tamamý CE onaylý ürünleri güçlü stoðu ve kaliteli servisiyle sizlere sunmaktadýr. Ayrýca firmalarýn iþ güvenliði malzemelerini doðru ve yerinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla, öncelikle   risk analizleri yapmakta, sonuçlarýna  göre en uygun kiþisel koruyucu donanýmý önermekte ve bu KKD’lerin kullaným, bakým ve saklama koþullarý hakkýnda eðitimler vermektedir.

Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusuna gösterilen hassasiyetin,  iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn önüne geçilmesindeki etkisinin yaný sýra iþ kalitesinin ve verimliliðinin artmasýnda da önemi oldukça büyüktür. Bu konudaki tüm yenilikleri takip edip sizlerle paylaþmak ve verdiðimiz eðitimlerle mümkün olduðunca bu bilincin yayýlmasýna katkýda bulunmak en önde gelen hedefimizdir. 

Ýstanbul Ticaret, firmanýz ve çalýþanlarýnýz için ne kadar önemli olduðunu bildiðimiz bu konuda, doðru ve dürüst bir partner olarak sizlerin daima yanýnýzda olmaktan mutluluk duyacaktýr.

Veysel AYKOLAnasayfa | Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | İnsan Kaynakları | Dosyalar | İletişim