İstanbul Ticaret
Ürün Ara


Ürün Kategorileri

Seçme Videolar


Kalite Belgemiz

 
Kalite Politikamız

ÝSTANBUL TÝCARET’te yapýmýza ve iþletme büyüklüðüne uyan, ulusal ve uluslararasý isteklere cevap verebilecek etkili bir kalite yönetim sistemi kurarak rekabet gücümüzü artýrmak ve bütün ekibimizle sürekli geliþmek temel ve kalýcý amacýmýzdýr. 

 Kiþisel Koruyucu Donanýmlar ve Hýrdavat Malzemeleri konularýnda müþteri ihtiyaçlarýný doðru tespit eder, karþýlaþýlan her türlü soruna çözüm ortaðý olarak erken ve kalýcý çözümler bulur, bulduðumuz çözümlerin satýþ sonrasý da arkasýnda durarak her türlü eðitim ve bilgi desteðini saðlamaya devam ederiz. 

 Dýþ dünyadaki yenilik ve geliþmelerin farkýnda olup iþin bütünü ile ilgili yaratýcý, yenilikçi fikir ve uygulamalar içinde oluruz. Çalýþanlarýn konusuna hakim iþini gerçekten seven, yaptýklarý iþten gurur ve sorumluluk duyan, katýlýmcý, üretken, sürekli geliþmeyi hedef alacak þekilde çalýþmalarýný saðlarýz. 

 ÃSTANBUL TÝCARET Ã§alýþanlarý iþi ilk seferde doðru yapmak için çalýþýr. Ýnançlarýmýzý ve yaklaþýmýmýzý gösteren en iyi gösterge davranýþ tarzýmýz ve çevremiz için oluþturduðumuz örnektir. Bu doðrultuda her gün iþimizi bir önceki günden daha iyi yapmaya çalýþarak, hizmetimizin kalitesini geliþtirmeye, maliyetlerimizi düþürmeye, yarýný mükemmelleþtirmeye çalýþýrýz. Performansýmýzý sayýlarla ölçüp geliþimimizi kanýtlar, yeni geliþim fýrsatlarý yakalar, güvenilir ve dürüst firma imajýmýzý hep ön planda tutarýz.Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | İnsan Kaynakları | Dosyalar | İletişim